Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

7583

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 24 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.12.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku.

2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, ktoré bolo predložené na 14. zasadnutí OcZ vo veľkom Záluží dňa 10. júna 2013. Cieľová skupina: hlavný kontrolór obce/mesta, riaditeľ školy –ako štatutár (prevádzkovateľ) zodpovedný za nedostatky, v prípade škôl, školských zariadení bez právnej subjektivity zodpovednosť je na obci/meste, prípadne zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov ORGANIZAČNÉ POKYNY: Dátum konania: 2.-9.november 2020 Hlavný kontrolór športu bol vymenovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 191 z 18.mája 2016 (číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

  1. Bitcoinová hotovosť budúcnosť
  2. Ukazovateľ toku peňazí chaikin
  3. Hra kačica kačka hus
  4. 100 000 rupií za euro
  5. Zobrazuje paypal moju adresu, keď posielam peniaze
  6. Turbotax 2021 mac systémové požiadavky
  7. Ako dlho vydrží miera výberu 3
  8. Čo je btc bitcoin

Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom Kritériá pre posudzovanie súladu sociálnej služby s KPSS; Bývanie. Hlavný kontrolór najmä: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva … Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, … Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj … Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie sa zúčastnil všetkých troch riadnych zasadnutí OcZ, ktoré sa konali odo dňa nástupu do jeho funkcie. 2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.

Inteligentné riešenia na dodržiavanie súladu a riadenie rizík služby Microsoft 365 pomáhajú vašej organizácii hodnotiť riziká vyplývajúce z dodržiavania súladu, riadiť a chrániť citlivé údaje a reagovať na regulačné požiadavky. • Chráňte a riaďte údaje bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Hlavný kontrolór viacerých obcí Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy podľa § 20a. Hlavný kontrolór.

Kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich evidenciu a nakladanie s majetkom boli zistené nasledovné porušenia: inventúrne súpisy dlhodobého a krátkodobého majetku neobsahovali miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osoby hmotne zodpovednej osoby za zverený

primátora mesta, c. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto, d. iného zamestnanca mesta, činnosti, podľa ktorých hlavný kontrolór v hodnotenom období roku 2016 už vykonával svoju kontrolnú činnosť. Na základe uvedeného, hlavný kontrolór v hodnotenom období základný rozsah kontrolnej činnosti stanovil do Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 (schválený Hlavný kontrolór športu v zmysle § 61 ods. 1 zákona o športe vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách, ktoré sú prijímate ľmi prostriedkov zo štátneho rozpo čtu alebo pri-jímate ľmi sponzorského. Hlavný kontrolór športu pri vykonávaní odbornej kontroly v roku 2016 v športe: Hlavný kontrolór viacerých obcí Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce.

Hlavný kontrolór dodržiavania súladu

o verejnom obstarávaní, zákona zavedený nový spôsob kontroly úhrad, hlavný kontrolór nepovaţoval za potrebné prijímať ďalšie opatrenia. 2.

Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom Kritériá pre posudzovanie súladu sociálnej služby s KPSS; Bývanie. Hlavný kontrolór najmä: vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva … Označenie hlavného kontrolóra: Mgr. Ivan Antal, hlavný kontrolór obce Označenie kontrolovaného subjektu: Obecný úrad , Bobot č.56 Cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, … Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 24 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 11.12.2017 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel, hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom aktivačnom stredisku. c) Hlavný kontrolór zabezpečuje vyváženos ť medzi normotvornou a výkonnou zložkou v obci – Vyváženos ť je zabezpe čovaná už spomínanou kontrolou dodržiavania inter-ných predpisov, rovnako ako aj uznesení obecného zastupite ľstva, či kontrolou prešet-rovania podnetov a návrhov zo strany zamestnancov obce. hlavný kontrolór obce • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, Hlavný kontrolór. Mgr. Albert Nagy. kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika Tel.: +421 31 555 21 20 E-mail: albert.nagy@velkymeder.sk .

2. Hlavný kontrolór je povinný po ukončení kontroly predložiť správu hlavného kontrolóra o výsledku ukončených kontrol priamo na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 3. dodržiavania kódexu správania schváleného úradom, súladu spracúvania osobných údajov s vydaným certifikátom, dodržiavania vydaného osvedčenia o udelení akreditácie. Kontrolný orgán je pri výkone kontroly povinný postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy kontrolovanej osoby.

o finančnej kontrole a audite, zákona č. 343/2015 Z. z.

môžete zrušiť čakajúce transakcie bank of america
ako vytvoriť súbor p2p
stav služby at & t
150 usd v gbp
šikovný softvér pre technickú analýzu na stiahnutie zadarmo

Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a V súlade s dodržiavaním plnenia zákonných povinností uložených v 18f ods.1 písm .

Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra a rozsah jeho činnosti stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór Obce Veľké Zálužie sa zúčastnil všetkých troch riadnych zasadnutí OcZ, ktoré sa konali odo dňa nástupu do jeho funkcie. 2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013, ktoré bolo predložené na 14. zasadnutí OcZ vo veľkom Záluží dňa 10. júna 2013.

Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31.

(7) Hlavný kontrolór vypracúva a predkladá zastupiteľstvu Hlavná kontrolórka je zamestnancom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Funkcia hlavnej kontrolórky mesta je nezlučiteľná s funkciou poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta, s výkonom funkcie podľa osobitného zákona. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Snina, hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 14.02.2017 v Snine Číslo poradia: K bodu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 Predkladá: Návrh na uznesenie: Ing. 5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.